Választási programunk | Magyar összefogás Skip to main content

Választási programunk

Ismét olyan időket élünk, amikor a dolgok leegyszerűsödnek. Egyértelművé válik mindannyiunk számára, mi az, ami igazán fontos dolog az életünkben: családunk, gyermekeink, otthonunk, munkánk, kiszámítható előrehaladásunk, egészségünk, emberi méltóságunk, szabadságunk, kultúránk, hitünk, szülőföldünk, hazánk és nemzetünk.

És ha mindezt meg kell védenünk, jól tudjuk, nem vagyunk egyedül. Egy egész nemzet áll mögöttünk. 2018 áprilisában ugyanis úgy döntött Magyarország, a Délvidék, a Kárpát-medence és a világ magyarsága, hogy egy nemzet vagyunk, és az is maradunk szülőföldünkön, közös hazánkban – a Kárpát-medencében, Európában és a nagyvilágban.

Egy nemzet vagyunk, közös jövőt építünk.
Egy nemzet vagyunk, közös jövőt építünk.

 

Közös jövőt építhetünk tehát, mert összetartozunk. Közös jövőt építhetünk, mert összefogtunk. Közös jövőt építhetünk itthon is, mert folytathatjuk mindazt, amit négy évvel ezelőtt a Magyar Összefogás programja megfogalmazott, és Magyarország Kormánya nagylelkűen támogatott. Közös jövőt építhetünk, mert mindaz, amit akkor tervbe vettünk mára valósággá válhatott. Ugyanakkor sikeresen kihasználtuk törvényadta lehetőségeinket is – törvényes jogkörünkkel élve fejlesztettük tovább közösségünket.

Miért sikerülhetett? Mert odafigyeltünk az emberekre, meghallgattuk őket, tiszteletben tartottuk a különbözőségüket, megértettük gondjaikat. Mert olyan értékeket képviseltünk, érvényesítettünk, amelyek mindenkinek fontosak voltak, amelyek ezáltal összekötöttek bennünket, nem pedig elválasztottak.
 

KÖZÖS ÉRTÉKEINK

Amikor ezúttal azt ígérjük, hogy folytatjuk, amit négy évvel ezelőtt elkezdtünk, akkor valójában arról teszünk tanúbizonyságot, hogy a Magyar Összefogás programjának csak egyetlen irányelve lehet: a közös értékeket tovább építeni, fejleszteni és mindenki számára elérhetővé tenni.

Ezen az úton pedig nem ígérhetünk mást, mint a megosztottság helyett együttműködést, magánérdekek érvényesítése helyett a közjó szolgálatát, közös kisebbségi és nemzeti ügyeink erős és hatékony képviseletét. Olyan együttműködést, amelynek egyetlen célja lehet csak: közösségünk, nemzetünk és annak minden egyes tagjának felemelkedése. Olyan együttműködést, amelyben az egyén és a közösség érdeke nem szemben áll egymással, hanem kiegészíti egymást.

 

Identitásunk erősítése.
Identitásunk erősítése.


Kiemelt célunk, hogy a vajdasági magyar közösség jólétéhez úgy járuljunk hozzá, hogy minden tagjához személyesen is eljussanak azok a lehetőségek, amelyeket kínálunk. A Vajdaság egyedi erőforrásait, értékeit, szolgáltatásait egy helyen láttatva, a közösség tagjaival együttműködve mutassuk meg a vajdasági magyar közösség egyediségét, különlegességét, értékét, amely egyedülálló, értékálló, értékmegtartó és értékteremtő minőséget képvisel mind Szerbiában, mind a Kárpát-medencében, mind Európában, mind pedig a nagyvilágban.

 

Ha most egy perce megállunk, mit látunk?

Egy erős, cselekvő mintaközösség tagjai lehetünk hatalmas eredményekkel. Az elmúlt négy évben együtt, közösen bebizonyítottuk ugyanis, hogy a céltalan panaszkodás helyett a cselekvést tudtuk választani. Nem arra figyeltünk, hogy mi nincs, hanem arra, hogy ami van, abból hogyan tudunk értékálló minőséget teremteni. Javunkra fordítottuk nemcsak az anyaország, hanem Szerbia: a köztársaság, a tartomány és a helyi önkormányzatok kínálta lehetőségeket, támogatásokat és pénzforrásokat is. Legyünk hát büszkék arra, hogy számunkra együtt semmi sem lehetetlen!

Épp ezért továbbra is hisszük és valljuk, hogy közösségünket csak akkor tudjuk igazán és méltón képviselni, ha nem csupán egy-egy kisebb vagy nagyobb közösség érdekeit tartjuk szem előtt, hanem ha egyaránt fontos számunkra: a gyermeket vállaló család, a magyar óvodába vagy iskolába induló kisgyermek, az őt nevelő és tanító óvónő és pedagógus, a pályaválasztás előtt álló fiatal, a jó és segítőkész magyar orvos, a gyermekűnkön segíteni tudó gyógypedagógus, logopédus, konduktor vagy egészségügyi nővér, a vállalkozásba kezdő családfenntartó, az unokákra vigyázó nagyszülő; az oktatás, a tudomány, a kultúra, a tájékoztatás, a közélet, a Prosperitati-nyertesek minden egyes képviselője és szószólója.

Az elmúlt négy évben a vajdasági magyarság tevékeny részt vállalt a stratégiai cselekvésben mind Szerbia, mind pedig Magyarország vonatkozásában. A kisebbségi létből adódó hátrányt pedig lehetőséggé alakította. Nem csupán az egyik, hanem mindkét viszonyítási ponthoz kapcsolódóan, összehangoltan cselekszik – így sokszorozva meg a vajdasági magyar közösség számára hasznosítható külső erőforrásokat is.

Ennek köszönhetően nem elszenvedői, hanem haszonélvezői lehetünk annak, hogy Szerbiában magyarként élünk. Sikerült megtalálni a helyünk és a szerepünk abban, hogy mindenekelőtt közösségünk érdekeit szem előtt tartva aktív alakítói lehetünk annak a változó világnak, amelyben élünk, amelyben közösségünk igényeihez alakítottuk a törvényeket és közintézményeink hálózatát. Vagyunk, van helyünk, meghatározó a szerepünk. A vajdasági magyarság ereje ebben van, hiszen nem szemlélője, épp ellenkezőleg: aktív alakítója mindennapjainak.
 

KÖZÖSSÉGI LÉPTÉKEINK

A Magyar Nemzeti Tanács felvállalt feladata volt az elmúlt négy évben és feladata marad az elkövetkezendőkben is, hogy a vajdasági magyar közösség tagjait meghallgassa, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerje, segítse és támogassa, és hogy Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve járuljon hozzá kisebbségi közösségünk biztonságához, pozicionálásához a közép-európai együttgondolkodásban, mégpedig a családok támogatásának, a versenyképes tudás megszerzésének és a munkaalapú társadalom megteremtésének terén.

Minden magyarért.
Minden magyarért.

 

Az elmúlt négy évben megvalósított fejlesztések kihatnak a vajdasági magyar közösség minden tagjának mindennapjaira. Az egyes területek infrastrukturális és szakmai fejlesztése során célunk az volt, hogy európai viszonylatban is kiemelkedőt, egyedit hozzunk létre, amely az európai léptékkel is felveszi a versenyt.

 

Mindig rajtra készen, versenyképesen.
Mindig rajtra készen, versenyképesen.

 

Az egész világon zajló digitális átalakulás ugyanis olyan átfogó társadalmi jelenség, amely alapvetően megváltoztatja közösségünk életét, oktatási, kulturális, tájékoztatási, közéleti és vállalkozási tevékenységének szervezését és működését is. Ebben az átalakulásban mind a szerbiai, mind pedig a magyarországi kormány segítségére és támogatására számítunk. Partnerek szeretnénk lenni abban, hogy a vajdasági magyarság is mielőbb a digitalizáció nyertese lehessen.

 

Digitalizáció!
Digitalizáció!

 

Az elkövetkezendő négy évben még hangsúlyosabbá szeretnénk tenni az egyes területek közötti összehangolást:

 

 1. A jövőben az oktatásfejlesztés egyik kulcskérdése, hogy hogyan tudja szűkebb és tágabb közösségünk a gyakorlatban is hasznosítani a digitális jólét lehetőségeit és eredményeit, nem csupán a Magyar Nemzeti Tanács által a Vajdaság Autonóm Tartománnyal együtt társalapított oktatási intézményekben, hanem minden olyan közintézményben is, ahol gyermekeink anyanyelvünkön tanulnak. Ezért a következő időszak legfontosabb célja, hogy a digitalizáció fontosságát és hasznosságát felismerve és kihasználva:
   
  • minden korosztálynak legyen lehetősége arra, hogy digitális felkészültségét folyamatosan gyarapítsa;
  • minden vajdasági magyar vállalkozásnak legyen esélye arra, hogy növelje versenyképességét; és
  • a nemzetközi versenyben a történelmi léptékű digitális átalakulás nyerteseként lépjen előre.


   Az oktatás- és a közösségfejlesztés területén elért eredményeink lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a vajdasági közösség megtartásán kívül célzottan megszólítsuk az oktatási vagy munkavállalási céllal elvándorló fiatalokat, biztosítsuk azokat a lehetőségeket, amelyek mentén naprakész és pontos információk birtokába kerülhetnek az őket érintő hazai lehetőségek tekintetében.

    
   Oktatásfejlesztés!
    Oktatásfejlesztés!
 2. A kulturális élet területén a közösségi művelődés eszközeivel továbbra is szeretnénk hozzájárulni:
   
  • a vajdasági magyarság életminőségének javításához;
  • az itt élő magyarok nemzeti és helyi identitásának erősítéséhez, önbecsülésük, értékrendjük megerősítéséhez, érvényesülésük elősegítéséhez; és
  • a tudatos érték- és közösségalapú társadalom fellendítéséhez, gazdaságfejlesztéséhez.

   Ebben a munkában a Magyar Nemzeti Tanács folytatja majd partneri kapcsolatainak építését és erősítését – számítva az eddigi együttműködésekre is. A magyar érdekeltségű és jelentőségű vajdasági közgyűjtemények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, audiovizuális archívumok stb.) tartalma őrzött kulturális örökség, illetve azok leíró adatai a közadatok körébe tartoznak, és jelentős erőforrást képviselnek kulturális, oktatási és társadalmi szempontból. Közös feladatunk lesz a vajdasági erőforrások összességükben való láttatása, a virtuális értéktárak összehangolása pl. a turizmussal és a kulturális alapú gazdaságfejlesztéssel.

    
   A kulturális élet támogatása!
   A kulturális élet támogatása!

    
 3. Azt szeretnénk elérni, hogy a vajdasági magyar tájékoztatás fejlesztése, korszerűsítése és működtetése folyamatos és kiszámítható legyen, és hogy ennek eredményeképp a következő négy évben kiteljesedjen a vajdasági magyar média stratégiai küldetése. Ebben a folyamatban megkülönböztetett figyelmet kap két lapkiadónk: a Magyar Szó és a Hét Nap, de nem marad el a Pannon Médiaház a helyi tájékoztatási eszközök és az azokat működtető civil szervezetek segítése sem.

  A Pannon Médiaház tudósítóhálózatának megerősítését, új, a szórványmagyarság szempontjából kulcsfontosságú tudósítópontok kialakítását, a helyszíni, élő közvetítések műszaki feltételeinek megteremtését és berendezéseinek beszerzését támogatjuk.

   
  Médiafejlesztések!
  Médiafejlesztések!

   
 4. A száz évvel ezelőtt kisebbségi léthelyzetbe került vajdasági magyarság anyanyelvhasználatának szempontjából ma sem lehet fontosabb feladatunk, mint:
   
  • a mindenkori anyanyelv fenntartása;
  • olyan nyelvpolitika teremtése, amely közösségünket versenyképessé teszi azáltal is, hogy tagjai anyanyelvhasználati jogaikat ismerik és használják, de amely arra ösztönzi a többségi nyelven beszélőket is, hogy beszélő partnereink tudjanak és akarjanak lenni a hivatalban, az utcán, az élet minden területén úgy, hogy anyanyelvünk a nyelvek közötti versenyben sikeresen helytállhasson; • regionális szinten nyelvhasználati jogérvényesítés és nyelvtervezés kiterjesztve elsősorban a jogi-közigazgatási és részben közgazdasági fogalmakra, a személy-, intézmény- és földrajzi nevekre, valamint a szerb köznyelvi rövidítésekre és betűszókra;
  • nemzeti szinten korszerű és rugalmas nyelvstratégia kidolgozása.
    

VÉGÜL…

illesse köszönet mindazokat, akik az elmúlt száz évben sokat tettek azért, hogy szülőföldünkön magyarként élhessünk és megmaradjunk, akiknek köszönhetően újra sikerült megtalálni helyünk és szerepünk abban, hogy mindenekelőtt közösségünk érdekeit szem előtt tartva változó világunk aktív alakítói lehetünk itt Szerbiában is. Vagyunk, van helyünk a nap alatt, meghatározó a szerepünk. A vajdasági magyarság ereje ebben van, hiszen nem szemlélője, épp ellenkezőleg: aktív alakítója mindennapjainak.

Összeköt tehát bennünket szívünk, emlékeink és a hűség hazánkhoz, szülőföldünkhöz. Mind magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ezért legyen ismét Magyar Összefogás, mert:

 

NEMZETI, HITELES, CSELEKVŐ, HOZZÁÉRTŐ, ELKÖTELEZETT, ELHIVATOTT.